Đào Công Soạn: Ông quan họ Đào gần 50 tuổi mới đỗ tiến sỹ, 3 lần đi sứ nhà Minh, vua Lê khen hết lời

Gần 50 tuổi thi đỗ đầu bảng ở kỳ thi đặc biệt, đề thi cũng đặc biệt; từng 3 lần được triều đình cử đi…

Chi Tiết