Hình ảnh lễ thượng lương cất nóc đền Trung Linh xã Đại Thắng huyện Vụ Bản năm 2022

Hình ảnh lễ thượng lương cất nóc đền Trung Linh xã Đại Thắng huyện Vụ Bản lúc 1:15 sáng…

Chi Tiết